สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
0 0 0 0
 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2...
สำนักนโยบายและแผนพลังงาน ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดโครงการวิจัยพลังงาน (Pitching)...
ขอเชิญผู้สนใจดาวน์โหลด เอกสารประกอบการประชุม ชี้แจงระบบ แผน และแนวทาง การจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงาน ในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ...
ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดแข่งขันทางดาราศาสตร์ ชิงถ้วยเกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษา...
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ...
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ Business Model...
ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย...
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วิชาการรับใช้สังคม”...
งานประชุมวิชาการ Thai IoT International Conference ครั้งที่ 1...
การประชุมสังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16...
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563(ครั้งที่ 3)...
ผลการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ประเภททุนวิจัยบูรณาการ) ...
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2)...
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2563 ...
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2)...
ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563...
ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 26 พ.ศ.2562...
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1)...
ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2563 (FY2020)...
โครงการนักวิจัยแกนนำ ประจำปี พ.ส. 2562...
 ภาพข่าวกิจกรรม  
More...