สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
เอกสารดาวน์โหลด/บริการข้อมูล
คู่มือ / ระเบียบ / แบบฟอร์ม
ข้อมูลด้านการวิจัยระดับมหาวิทยาลัย
แนวปฏิบัติการรับทุนอุดหนุนการวิจัย
รายงานประจำปี
รายงานการจัดการความรู้
เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ข้อมูลเชิดชูเกียรตินักวิจัย
การสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
คู่มือ / ระเบียบ / แบบฟอร์ม กลับหน้าหลัก
      ระเบียบ
ประกาศ มาตรการติดตามการค้างงานวิจัยและแนวทางการยุติโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการรับทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2562
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุสำหรับการวิจัยและพัฒนาฯ
ประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีงบประมาณ 2561
ระเบียบ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินว่าด้วยการบริหารจัดการทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
ประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
ระเบียบว่าด้วยกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2559
ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน กองทุนวิจัย พ.ศ.2553
-->  page 1