สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
มาตรฐานด้านการวิจัย
มาตรฐานด้านการวิจัย
 
 
กลับหน้าหลัก
    แบบฟอร์มขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน
   

สำหรับโครงการที่ยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน ครั้งแรก (Initial Submission)

ลำดับ

เอกสาร

จำนวน

1

หนังสือนำส่ง ผ่านผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานต้นสังกัด

 

1 ฉบับ

2

แบบยื่นโครงการวิจัย (แบบฟอร์ม AF 03-01)

 

7 ชุด

3

- โครงร่างการวิจัยฉบับเต็ม (Full proposal) (ต้นฉบับ)

 

 

1 ชุด

- โครงร่างการวิจัยฉบับเต็ม (Full proposal) (สำเนา)

 

 

6 ชุด

4

เอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย (Information sheet for research participant)
(แบบฟอร์ม AF 04-04)

 

7 ชุด

5

เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย
(Informed consent form)
- เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย
  (แบบฟอร์ม AF 04-05)
- ตัวอย่างเอกสารแสดงความยินยอมสำหรับผู้แทน (
AF 04-06)
- เอกสารชี้แจงและแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัยสำหรับเด็ก
  อายุ 7-12 ปี (
AF 04-07)
 

 


7 ชุด

6

แบบเก็บข้อมูล/แบบบันทึกข้อมูล/แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์

 

 

7 ชุด

7

เอกสารรับรองที่ผ่านการอบรมด้านจริยธรรมในคนหรือด้านอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง

 

 

7 ชุด

8

สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา แนบเอกสารผ่านการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ (ใบ บว.3)

 

 

7 ชุด

9

เอกสารนิสิตระดับ ป.ตรี แนบเอกสารผ่านการสอบโครงร่าง
การวิจัย 
(ใบแต่งตั้งกรรมการสอบ)

 

 

7 ชุด

10

แผ่น CD ข้อมูลเอกสารทั้งหมดในแบบฟอร์ม (file word และ .pdf)

 

 

1 แผ่น

11

หนังสือข้อตกลงรักษาความลับของข้อมูล (ต้องลงลายมือชื่อตามจำนวนผู้วิจัยและที่ปรึกษา) (ถ้ามี)

 

 

7 ชุด

12

ประวัติผู้วิจัยหลักและผู้วิจัยร่วม (ลงลายมือชื่อกำกับ ระบุวันที่)

 

 

7 ชุด


สำหรับโครงการที่ต้องแก้ไข/ชี้แจงโครงการตามมิติที่ประชุม

ลำดับ

เอกสาร

จำนวน

1

หนังสือนำส่ง ผ่านผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานต้นสังกัด

 

1 ฉบับ

2

ตารางชี้แจงการปรับปรุง/แก้ไข

 

4 ชุด

3

แบบยื่นโครงการวิจัย (แบบฟอร์ม AF 03-01)

 

4 ชุด

4       - โครงร่างการวิจัยฉบับเต็ม (Full proposal) (ต้นฉบับ)                      1 ชุด
         - โครงร่างการวิจัยฉบับเต็ม (Full proposal) (สำเนา)                       3 ชุด
5.      แผ่น CD ข้อมูลเอกสารทั้งหมดในแบบฟอร์ม 1 แผ่น
 


 

http://www.zv1.org escort bayan https://www.finansfikir.com

http://www.escortbayanlariz.net http://www.zv1.org antalya escort bayan https://www.newsofcd.com/ 1xbet зеркало 1xbet https://www.patisahiplen.com/ad_category/pomeranian-boo/ https://www.patisahiplen.com/ad_category/pomeranian-boo/ avcılar escort beylikdüzü escort bahçeşehir escort bakırköy escort ataköy escort beylikdüzü escort Escort Atakoy Escort Atasehir https://www.newsofcd.com/melbet-mirror/ ankara escort eryaman escort kızılay escort escort başvuru izmir escort