สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
เอกสารดาวน์โหลดเกี่ยวกับทุนวิจัย
ปฏิทินการประกาศทุนต่างๆ
ผลการพิจารณาจัดสรรทุน
ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้
ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินแผ่นดิน
ทุนวิจัยภายนอก
ทุนพื้นฐาน (Fundamental Fund)
 
 
ทุนพื้นฐาน (Fundamental Fund) กลับหน้าหลัก
    ทุนพื้นฐาน (Fundamental Fund) 2566
   
แบบฟอร์ม
1. แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย -Basic Research Fund         
2.แบบฟอร์มเสนอโครงการนวัตกรรม-Functional-based Research Fund          


ประกาศทุน Fundamental Fund 66-ฉบับลงนาม  

คู่มือการจัดทำคำของบประมาณ ววน-Fundamental Fund    

แผน อววน. ฉบับปรับปรุง_2564   

แผนยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ _เผยแพร่    

แผนยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ (ภาพสรุป)