สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
 
ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ กลับหน้าหลัก
    ทุนสนับสนุนงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2565
   

เอกสารรายละเอียดการเปิดรับทุนงบประมาณเงินรายได้ ปี 2565

1.หนังสือประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยรายได้ 2565 ดาวน์โหลด PDF

2.รายละเอียดการเปิดรับทุนวิจัยงบรายได้ ปี 2565 จำนวน 8 ประเภท ดาวน์โหลด PDF

3.แผนยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ม.ทักษิณ ดาวน์โหลด PDF

4.เกณฑ์การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย งบรายได้ ปี 2565 ดาวน์โหลด PDF

5.แบบฟอร์มบันทึกข้อความนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (สำหรับนักวิจัย) ดาวน์โหลด WORD

>>ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน(DRMS) <<

ประเภททุนทั้ง 8 ประเภท และเอกสารรายละเอียด

ประเภททุนที่ 1-4 หมดเขตยื่นเอกสาร 31 สิงหาคม 2564

1.ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 2.ประกาศทุนพัฒนา Flagship 3.ประกาศทุนต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ 4.ประกาศทุนต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ชุมชน สังคม

ประเภททุนที่ 5-8 สามารถยื่นเอกสารได้ตลอดทั้งปี

5.ประกาศทุนพัฒนาชุดโครงการวิจัย 6.ประกาศทุน Quick Win
7.ประกาศทุน Co-funding 8.ประกาศทุนจัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทาง