สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
เอกสารดาวน์โหลด/บริการข้อมูล
คู่มือ / ระเบียบ / ประกาศ / แบบฟอร์ม
ข้อมูลด้านการวิจัยระดับมหาวิทยาลัย
แนวปฏิบัติการรับทุนอุดหนุนการวิจัย
รายงานการจัดการความรู้
แบบฟอร์มต่างๆ (ภายในหน่วยงาน)
การสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานประจำปี
เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ข้อมูลเชิดชูเกียรตินักวิจัย
 
รายงานประจำปี กลับหน้าหลัก

 
 

   รายงานประจำปี 2558  รายงานประจำปี 2557   รายงานประจำปี 2556 
 
รายงานประจำปี 2555   รายงานประจำปี 2554   รายงานประจำปี 2553  รายงานประจำปี 2552 
       
 รายงานประจำปี 2551    รายงานประจำปี 2550   รายงานประจำปี 2549  รายงานประจำปี 2548