สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
เอกสารดาวน์โหลด/บริการข้อมูล
คู่มือ / ระเบียบ / ประกาศ / แบบฟอร์ม
ข้อมูลด้านการวิจัยระดับมหาวิทยาลัย
แนวปฏิบัติการรับทุนอุดหนุนการวิจัย
รายงานการจัดการความรู้
แบบฟอร์มต่างๆ (ภายในหน่วยงาน)
การสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานประจำปี
เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ข้อมูลเชิดชูเกียรตินักวิจัย
 
รายงานการจัดการความรู้ กลับหน้าหลัก

                 รายงานการจัดการความรู้ สถาบันวิจัยและพัฒนา

1.Presentation: การจัดการความรู้
2.รายงานการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2552
3.รายงานการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2553
4.รายงานการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2554
5.รายงานการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2555
6.รายงานการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2556
7.รายงานการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2557
8 แนวปฏิบัติการพัฒนาหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัยและศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง มหาวิทยาลัยทักษิณ (KM2557)
9.แนวทางการพัฒนาคุณภาพ วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณและวารสารปาริชาต (KM2557)
10.รายงานการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2558