สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
เกี่ยวกับสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประวัติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างการบริหารงาน
ภารกิจผู้บริหาร
คณะกรรมการด้านการวิจัย
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนบริหารความเสี่ยง
แผนปฏิบัติงานประจำปี
ประกันคุณภาพ
การควบคุมภายใน
ข้อมูลประเมิน ITA
ประกาศ คำสั่ง แนวปฏิบัติของหน่วยงาน
เว็บไซต์เดิม สวพ.
ติดต่อ/แผนที่
teat
 
ประวัติ กลับหน้าหลัก
           สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ และประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2548  เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการส่งเสริม ประสานงานและบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จากแผนพัฒนาในระยะเริ่มแรกได้พยายามจัดหาทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการวิจัย และเริ่มสร้างระบบและกลไกการกระตุ้นให้นักวิจัยมีการทำวิจัยมากขึ้น  ต่อมาในระยะที่สองตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2553-2557 ภายใต้วิสัยทัศน์ “สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานสนับสนุนมหาวิทยาลัยทักษิณให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการโดยใช้ฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัยวิจัยในปี พ.ศ.2560” มุ่งเน้นการสร้างสมรรถนะของระบบสนับสนุนการวิจัย สร้างความพร้อมของทรัพยากรการวิจัยในทุกด้าน เพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัย และส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามปณิธานขององค์กรการศึกษาที่ต้องเป็นที่พึ่งของสังคม  โดยจากผลการดำเนินงานตามแผน สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ปฏิบัติพันธกิจสัมฤทธิ์ผลในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตามจากการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องหลายประการทั้งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2558-2567) การเปลี่ยนแปลงระดับต่างๆ เช่น การรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม วิฤตความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน เป็นต้น ในระยะที่สามของการพัฒนางานวิจัย ภายใต้แผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2558-2562)  สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงกำหนดทิศทางการวิจัยและพัฒนา พันธกิจขององค์กรเพื่อรองรับวิสัยทัศน์ที่ว่า“สถาบันวิจัยและพัฒนา มุ่งมั่นส่งเสริม และเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้มีความเข้มแข็ง และพัฒนาเชิงบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศ ชี้นำและรับใช้การพัฒนาสังคม ผลักดันสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยในอนาคต” ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 4 เป้าประสงค์ และ 14 กลยุทธ์  ซึ่งมุ่งเน้นกระบวนการที่จะสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยอย่างครบวงจร และมุ่งผลักดันคุณภาพงานวิจัยที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของสังคม โดยการต่อยอดผลงานวิจัย เพื่อสร้างคุณค่า มูลค่าเชิงพาณิชย์และการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
 

http://www.zv1.org escort bayan https://www.finansfikir.com

http://www.escortbayanlariz.net http://www.zv1.org antalya escort bayan https://www.newsofcd.com/ 1xbet зеркало 1xbet https://www.patisahiplen.com/ad_category/pomeranian-boo/ https://www.patisahiplen.com/ad_category/pomeranian-boo/ beylikdüzü escort promosyon beylikdüzü escort http://www.6mv.org izmir escort denizli escort istanbul escort bayan