มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างโครงการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ทักษิณ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการจำนวน 2 อัตรา
ประกาศผลการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562
ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิจัยเข้ารับการพิจารณา รางวัลบุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณประจำปี 2562
เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
การแจ้งและการขออนุญาตให้นักศึกษาวิจัยหรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า
ทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2564
ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิจัยเข้ารับการพิจารณา รางวัลเชิดชูเกียรติด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณประจำปี 2562
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเรียนเชิญ อาจารย์ บุคลากร และนิสิตผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติในวาระครบรอบ 77 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการและส่งบทความงานวิจัยเพื่อการนำเสนอผลงานวิจัย
การรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี (NRCT-NRF) ประจำปี 2563
ประชาสัมพันธ์การส่งบทคัดย่อเพื่อพิจารณาเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 10
การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Ninth International Conference on Advancement of Development Administration 2020—Social Sciences and Interdisciplinary Studies (The 9th ICADA 2020—SSIS)
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สาธารณสุขวิจัย” ครั้งที่ 3 “Technology and Innovation for Health”
ขอเชิญเสนอชื่อผู้เหมาะสมเพื่อรับรางวัล "นักชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล" ประจำปี พ.ศ. 2563
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง "นวัตกรรมการวิจัยกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และการพาณิชย์ในไทยและต่างประเทศ"
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร "อารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน"
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการสถิติประยุกต์ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2563
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 21


หน้าที่ :