มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
การศึกษาเครื่องมือวิจัย การใช้งานกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM)
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
คณะผู้บริหารและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย Myanmar Creative University (MCU) เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ
นิสิตคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬาศึกษาเครื่องมือของศูนย์เครื่องมือกลาง
นิสิตคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬาศึกษาเครื่องมือของศูนย์เครื่องมือกลาง
ประชุมหารือการพัฒนาชุดโครงการวิจัยประเด็น
HAPPY NEW YEAR 2020
การอบรม “ความรู้ทั่วไปด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการบริหารจัดการเพื่อการคุ้มครองสิทธิ”
HNY 2020 TSU
โครงการ “การสืบค้นและวิเคราะห์แนวโน้มทิศทางผลงานสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร”
มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมขับเคลื่อนมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
การแสดงผลการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช​อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การยกร่างคำขอสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์”
กิจกรรมพบปะหารือ แลกเปลี่ยน และแชร์การทำงานวิจัย
การวิพากษ์แผนงานวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ครั้งที่ 2
การปฐมนิเทศนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2562 - 2563
เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของศูนย์เครื่องมือกลาง
การประชุมหารือร่วมกับคณะพยาบาล ในการขับเคลื่อนร่างแผนงานวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 (ผู้สูงวัย)
รวมพล ฅนวิจัย สานสายใย 14 ปี
การประชุมแผนงานวิจัยเรื่อง ไก่คอล่อน


หน้าที่ :